Royce Gracie takes on Kazushi Sakuraba Pride Grand Prix 2000.

Royce Gracie vs Kazushi Sakuraba Pride FC 2000 Grand Prix final